هنرنمایی در محضر بزرگان

شنیدن صدای خوش ساز و آواز کودکان در سایه شور و خوشحالی سالمندان عزیزمان. روزی گرم و صمیمی در این روزهای سرد پاییزی.